• Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 6 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất (Dành cho khối không chuyên)

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 6 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất (Dành cho khối không chuyên)

  Bài giảng "Kế toán tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh" trình bày những vấn đề chung về doanh thu và chi phí, kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, kế toán doanh thu hoạt động tài chính, kế toán doanh thu hoạt động tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p hiu 12/01/2017 39 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất (Dành cho khối không chuyên)

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất (Dành cho khối không chuyên)

  Bài giảng "Kế toán tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được thế nào là tiền và các khoản tương đương tiền, biết được các nguyên tắc và phương pháp hạch toán tiền và các khoản tương đương tiền. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p hiu 12/01/2017 46 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất (Dành cho khối không chuyên)

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất (Dành cho khối không chuyên)

  Bài giảng "Kế toán tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Kế toán hàng tồn kho" trình bày các nội dung: Tổng quan về hàng tồn kho, kế toán nguyên vật liệu, kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, kế toán công cụ dụng cụ, kế toán hàng hóa kho bảo thuế, kế toán hàng hóa, kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

   18 p hiu 12/01/2017 52 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất (Dành cho khối không chuyên)

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất (Dành cho khối không chuyên)

  Bài giảng giúp sinh viên hiểu được khái niệm, nguyên tắc và phương pháp hạch toán về các khoản ứng trước, phương pháp trình bày thông tin về các khoản ứng trước trong báo cáo tài chính; giúp sinh viên có khả năng tự nghiên cứu tài liệu và thu thập chứng từ, hạch toán vào sổ kế toán cũng như trình bày các khoản ứng trước trên BCTC.

   5 p hiu 12/01/2017 15 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất (Dành cho khối không chuyên)

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất (Dành cho khối không chuyên)

  Bài giảng "Kế toán tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Kế toán tài sản cố định" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán TSCĐ hữu hình, kế toán TSCĐ vô hình, kế toán Khấu hao TSCĐ, kế toán tài sản cố định thuê tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p hiu 12/01/2017 13 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 7 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất (Dành cho khối không chuyên)

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 7 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất (Dành cho khối không chuyên)

  Bài giảng "Kế toán tài chính doanh nghiệp - Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại, kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả, kế toán xác định kết quả kinh doanh.

   9 p hiu 12/01/2017 45 1

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 1: Tổng quan về kế toán chi phí" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về kế toán chi phí và thông tin cung cấp của các lĩnh vực kế toán, vai trò của kế toán chi phí trong quản trị doanh nghiệp, kế toán chi phí và các quyết định quản trị quan trọng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p hiu 12/01/2017 45 2

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 2: Kế toán chi phí theo công việc" cung cấp cho người học các kiến thức: kế toán chi phí theo công việc được tính theo chi phí thực tế; kế toán chi phí theo công việc được tính theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p hiu 12/01/2017 50 2

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 3: Kế toán chi phí theo quá trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về KTCP theo quá trình; kế toán chi phí theo quá trình tính theo chi phí thực tế; kế toán chi phí theo quá trình tính theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính.

   107 p hiu 12/01/2017 44 2

 • Bài giảng Kiểm toán văn bản: Chương 4 - Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng Kiểm toán văn bản: Chương 4 - Huỳnh Huy Hạnh

  Bài giảng "Kiểm toán văn bản - Chương 4: Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức về 3 giai đoạn kiểm toán báo cáo tài chính bao gồm: Lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, hoàn thành kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p hiu 12/01/2017 34 2

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 3 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất

  Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 3 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất

  Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 3: Phương pháp kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp tiếp cận kiểm toán, phương pháp kiểm toán cơ bản. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học ngành kiểm toán và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   12 p hiu 12/01/2017 36 2

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 1 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất

  Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 1 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất

  Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đối tượng nghiên cứu kiểm toán, phân loại; chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán; kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán và hiệp hội nghề nghiệp; chuẩn mực kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p hiu 12/01/2017 46 1Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hbu.edu.vn

ĐT: 0938084083