• Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 4 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 4 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 4: Xác định yêu cầu hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích khảo sát yêu cầu, nội dung khảo sát, đối tượng khảo sát, các phương pháp điều tra,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p hiu 25/02/2021 179 59

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 3 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 3 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 3: Khởi tạo và xây dựng hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Tiến trình khởi tạo và lập kế hoạch hệ thống, đánh giá khả thi, xây dựng tài liệu mô tả hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p hiu 25/02/2021 189 78

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 2 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 2 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 2: Mô hình và các phương pháp mô hình hóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình, phương pháp mô hình hoá, một số mô hình tiêu biểu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p hiu 25/02/2021 231 74

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 1 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 1 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống, hệ thống tổ chức, hệ thống quản lý, thông tin, hệ thống thông tin,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p hiu 25/02/2021 155 62

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 0 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 0 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 0: Giới thiệu môn học" giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   7 p hiu 25/02/2021 152 28

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 1: Tổng quan về máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng nghiên cứu của tin học, thông tin và xử lý thông tin, lịch sử phát triển máy tính, phân loại máy tính, cấu trúc máy tính, hệ đếm, hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p hiu 30/06/2020 303 14

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 2: Tổng quan về mạng máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, phân loại mạng, internet, email trên internet, world wide web, một số dịch vụ trên Internet. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p hiu 30/06/2020 190 11

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 3: Thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm thuật toán, tính chất của thuật toán, các cách biểu diễn thuật toán, cấu trúc cơ bản của thuật toán, một số thuật toán cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p hiu 30/06/2020 199 16

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 4: Tổng quan về Visua Basic" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu Visual Basic, cài đặt Visua Basic, làm việc với IDE, biên dịch chương trình Visua Basic 6. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p hiu 30/06/2020 192 14

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 5: Biểu mẫu và điều khiển VB6" cung cấp cho người học các kiến thức: Thuộc tính điều khiển, các đối tượng điều khiển. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khoa đang theo học

   14 p hiu 30/06/2020 215 8

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 6: Đối tượng trong VB6.0" cung câp cho người học các kiến thức: Đối tượng và cách sử dụng đối tượng, đối tượng Form, Label, Textbox, CommandButton. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p hiu 30/06/2020 177 6

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 7 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 7 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 7: Kiểu dữ liệu - Hằng - Biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu, biến, toán tử, cấu trúc điều khiển, mảng, một số hộp thoại thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p hiu 30/06/2020 186 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083