Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa

Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 2 Tích hợp và điều phối chuỗi cung ứng cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống Push, Pull; Chuỗi cung cấp dựa trên chiến lược đẩy; Ảnh hưởng Bullwhip đến chuỗi cung cấp đẩy; Thực thi hệ thống Pull; Chiến lược Push-Pull; Xác định chiến lược chuỗi cung cấp tương ứng;...Mời các bạn cùng tham khảo!