Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Chất lượng của phần mềm - Nguyễn Anh Hào

Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Chất lượng của phần mềm gồm các nội dung: khái niệm phần mềm, đặc điểm của phần mềm, chất lượng là gì, định nghĩa chất lượng phần mềm, vài khái niệm chất lượng. Mời các bạn tham khảo!