Bài giảng đảm bảo chất lượng phần mềm: Mở đầu - Nguyễn Anh Hào

Bài giảng đảm bảo chất lượng phần mềm:Mở đầu của tác giả Nguyễn Anh Hào giới thiệu mục đích của môn học, nội dung chính của môn học gồm chất lượng của một phiên bản phần mềm và đảm bảo chất lượng phần mềm. Tác giả cung cấp thêm tài liệu tham khảo và cách thức thi kết thúc môn. Mời các bạn tham khảo!