Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương 3 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

Chương 3 - Kỹ năng hội họp. Nội dung trình bày cụ thể trong chương gồm: Tổng quan về hội họp, các thành viên và vai trò của họ trong cuộc họp, các kỹ thuật hỗ trợ hội họp. Mời các bạn cùng tham khảo.