Bài giảng Logic học đại cương: Bài 2 - TS. Lê Ngọc Thông

"Bài giảng Logic học đại cương - Bài 2: Hình thức tư duy khái niệm" trình bày khái quát về hình thức khái niệm của tư duy; quan hệ giữa các khái niệm; các thao tác logic đối với khái niệm.