Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 3 - TS. Tạ Quang Ngọc

Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 3 Khiếu nại hành chính, với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày khái niệm, đặc điểm của khiếu nại. Phân tích các nội dung cơ bản của khiếu nại (quyền và nghĩa vụ của các chủ thể). Phân biệt được khiếu nại hành chính với khiếu nại trong hoạt động tư pháp.