Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 4 - TS. Tạ Quang Ngọc

Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 4 Tố cáo và giải quyết tố cáo, cung cấp cho người học những kiến thức như: Trình bày được các khái niệm cơ bản về tố cáo, giải quyết tố cáo; Nêu được nội dung về quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo.