Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 1 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 1 Tổng quan về mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm và phân loại về mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp. Chỉ ra được động cơ dẫn tới việc tham gia thương thảo, thực hiện hoạt động mua bán, sáp nhập hay hợp nhất doanh nghiệp giữa các chủ thể tham gia thương vụ.