Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 5 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 5 với mục tiêu giúp các bạn có thể phân tích được vai trò của định giá doanh nghiệp đối với hoạt động mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp; Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giá doanh nghiệp cũng như nắm được các phương pháp định giá doanh nghiệp – Yếu tố quan trọng để thực hiện thương vụ mua bán, sáp nhập hay hợp nhất doanh nghiệp.