Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 6 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

Bài giảng Mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp: Bài 6 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm hợp đồng và hiểu được đặc thù của hợp đồng trong hoạt động mua bán, sáp nhập hay hợp nhất doanh nghiệp; Hình thành được kĩ năng xây dựng hợp đồng, kĩ năng đàm phán kí kết hợp đồng, kĩ năng kiểm soát những rủi ro có thể gặp phải khi xác lập, thay đổi hay chấm dứt hợp đồng trong hoạt động mua bán, sáp nhập hay hợp nhất doanh nghiệp.