Bài giảng Quản trị marketing - Chương 4: Phân tích môi trường & nguồn lực marketing

Bài giảng Quản trị marketing - Chương 4: Phân tích môi trường & nguồn lực marketing có nội dung trình bày về phân tích môi trường vĩ mô; phân tích ngành và cạnh tranh ngành; nghiên cứu đối thủ cạnh tranh; phân tích nguồn lực marketing của doanh nghiệp; tổng hợp phân tích môi trường và xác định lợi thế cạnh tranh khác biệt bền vững;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!