Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu

Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu có nội dung gồm 5 phần trình bày về: sự ra đời và phát triển của thương hiệu, khái niệm thương hiệu và các thuật ngữ liên quan, phạm vi thương hiệu, chức năng vai trò và nhiệm vụ thương hiệu, quá trình quản trị thương hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.