Bài giảng Quy hoạch môi trường: Chương 2 - TS. Trịnh Thành

Chương 2 Nội dung quy trình quy hoạch môi trường thuộc bài giảng "Quy hoạch môi trường", trong chương này trình bày các nội dung sau: quy trình quy hoạch môi trường, nội dung quy hoạch môi trường,...