Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 5 - TS. Trần Việt Anh

Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 5 Kiểm định giả thuyết thống kê cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình; Kiểm định giả thuyết về tỷ lệ. Mời các bạn cùng tham khảo!