Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 2 - ThS. Nguyễn Đăng Tuấn

Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 2 Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Trình bày được thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Xác định được vai trò của văn bản quy phạm pháp luật hiện nay ở nước ta;