Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 2 - PGS.TS Lê Tiến Thường

Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 2 - Lượng Tử Hóa giới thiệu các nội dung về quá trình lượng tử hóa, lấy mẫu dư và định dạng nhiễu (noise shaping), bộ chuyển đổi D/A và bộ chuyển đổi A/D. Mời các bạn tham khảo!