Bài thuyết trình Công nghệ sản xuất dược phẩm: Khuấy trộn vật liệu

'Bài thuyết trình Công nghệ sản xuất dược phẩm: Khuấy trộn vật liệu' tìm hiểu khuấy trộn trong môi trường lỏng; khuấy trộn trong môi trường hạt rắn rời và bột nhão (hỗn hợp).