Bài thuyết trình Công nghệ sản xuất dược phẩm: Phân loại, đặc điểm và cơ chế các thiết bị trộn trong sản xuất

'Bài thuyết trình Công nghệ sản xuất dược phẩm: Phân loại, đặc điểm và cơ chế các thiết bị trộn trong sản xuất' tìm hiểu phân loại, đặc điểm và cơ chế các thiết bị trộn trong sản xuất; nguyên tắc và cấu tạo thiết bị khuấy; khuấy trộn trong môi trường hạt rắn rời và bột nhão.