Bàn về phát triển chuỗi cung ứng thủy sản tại tỉnh Trà Vinh

Bài viết đánh giá tiềm năng ngành thủy sản tại tỉnh Trà Vinh và định hướng xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm thủy sản. Nhằm tổng kết và thảo luận việc phát triển chuỗi cung ứng thủy sản, bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, so sánh số liệu thứ cấp về đánh bắt, khai thác thủy sản tại tỉnh Trà Vinh.