Báo cáo Logistics Việt Nam 2018 – Logistics và thương mại điện tử

Báo cáo Logistics Việt Nam 2018 – Logistics và thương mại điện tử trình bày tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2018; thị trường Logistics thế giới năm 2018; pháp luật, chính sách về Logistics; tình hình chung về ngành dịch vụ Logistics; phát triển thị trường dịch vụ Logistics Việt Nam; tình hình chung về ứng dụng Logistics trong sản xuất, kinh doanh; đánh giá về ứng dụng Logistics trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.