Báo cáo Logistics Việt Nam 2019 – Logistics nâng cao giá trị nông sản

Báo cáo Logistics Việt Nam 2019 – Logistics nâng cao giá trị nông sản trình bày môi trường kinh doanh dịch vụ Logistics; dịch vụ Logistics; Logistics trong sản xuất, kinh doanh; hoạt động hỗ trợ về Logistics; Logistics nâng cao giá trị nông sản.