Các phương pháp thiết kế mẫu quần áo 3 chiều trên máy tính

Bài viết này trình bày các phương pháp thiết kế bề mặt trang phục và mẫu thiết kế 3 chiều trên máy tính với mục đích hệ thống lại những tiến bộ và những sáng tạo trong việc thiết kế trang phục. Từ đó, đưa ra những nhận xét, đánh giá cho các phương pháp thiết kế trang phục và đề xuất những hướng nghiên cứu trong tương lai.