Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tạo việc làm của các doanh nghiệp trong ngành điện - điện tử

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tạo việc làm của các doanh nghiệp trong ngành điện - điện tử, nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy đa biển với dữ liệu của 4.199 doanh nghiệp được thu thập trong giai đoạn từ năm 2009-2014, Ngược lại, kết quả hồi quy cho thấy quy mô, năng suất lao động, mức độ thâm dụng vốn có tác động tích cực đến khả năng tạo việc làm. Tiền lương, sổ năm hoạt động của doanh nghiệp, tỷ lệ nợ có tác động tiêu cực đến khả năng tạo việc làm, và cho thấy có sự khác biệt về tăng trưởng lao động giữa các hình thức sở hữu vốn, vàng hoạt động và khả năng xuất khẩu của doanh nghiệp.