Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm trà ô long của công ty TNHH Tâm Châu - Khu vực tỉnh Lâm Đồng

Ngiên cứu dựa trên mô hình TPB mua trà ô long của công ty quyết định cho ý thức khách hàng gồm 7 yếu tố: thái độ với việc chọn trà ô long của công ty, chuẩn chủ quan, kiểm soát nhận thức hành vi tài chính, cảm nhận về chất lượng, khuyến mãi nhằm đo lường mức độ mua hàng của công ty khu vực tỉnh Lâm Đồng.

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Quyết định

14 p hoaitm 16/05/2018 181 5