Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về các dịch vụ khám chữa bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh

Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy có 4 yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về các dịch vụ khám chữa bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh, đó là: thời gian chờ khám, chất lượng điều trị, chi phí điều trị và thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên y tế

Từ khóa: Dịch vụ khám bệnh, Quản trị kinh doanh

19 p hoaitm 14/06/2018 56 1

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.