Chiến lược phát triển công ty Vinaphone tại tỉnh Long An giai đoạn 2013 - 2018

Bằng các công cụ lựa chọn trong luận văn tác giả đã lựa chọn được 5 chiến lược: chiến lược đa dạng hóa dịch vụ GTGT, chiến lược văn hóa doanh nghiệp, chiến lược hội nhập, chiến lược phân khúc thị trường, chiến lược mở rộng kênh thanh toán.

Từ khóa: Chiến lược phát triển

19 p hoaitm 14/06/2018 44 2

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.