Đánh giá các mối quan hệ và ảnh hưởng của tự chấp nhận trong giáo dục thể chất đại học

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này là điều tra các mối quan hệ giữa các vấn đề của tính tự chấp nhận, lòng tự trọng và vai trò trung gian của các mục tiêu học tập trong mối quan hệ giữa lòng tự trọng và tự chấp nhận trong Giáo dục thể chất Đại học.