Đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics theo hiệp định FTA ở Việt Nam - hai năm nhìn lại

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một kế hoạch hành động quốc gia về phát triển ngành dịch vụ logistics một cách toàn diện, bản kế hoạch này cũng là động lực, phương hướng cho việc phát triển dịch vụ logistics trong thời gian tới.