Đề xuất một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục thể chất trường Cao đẳng Thương mại

Bài viết về cơ sở lý luận, thực trạng, một số biện pháp quản lý công tác Giáo dục thể chất tại khoa khoa học cơ bản. Cụ thể gồm năm nhóm biện pháp nhằm giúp cho Nhà trường quản lý hiệu quả hơn trong việc nâng cao chất lượng công tác Giáo dục thể chất. Các nhóm biện pháp nêu trên có mối quan hệ hữu cơ với nhau, đan xen nhau và kết nối với nhau tạo nên sự thống nhất trong quá trình quản lý, thực hiện.