Đồ án Tốt nghiệp: Bảo Tàng Văn hóa Phú Yên

Bảo tàng có nhiệm vụ sưu tầm nghiên cứu, kiểm kê xác định, bảo quản trưng bày các hiện vật, thành tựu tinh thần xã hội loài người. Bảo tàng Phú Yên phản ánh đặc sắc nền văn hóa tinh thần và hiện vật của địa phương đó.

Từ khóa: Bảo tàng, Phú Yên, Văn hóa

62 p hoaitm 21/05/2018 335 3

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.