Ebook CEO và Hội đồng quản trị - NXB Lao động xã hội

Tài liệu gồm các nội dung chính: Chủ tịch HĐQT, HĐQT và thành viên HĐQT, thành viên HĐQT, CEO, HĐQT và Đại hội đồng cổ
đông, Ban kiểm soát, một số vấn đề về quản trị công ty
cổ phần,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.