Ebook Lồng ghép các mối liên hệ giữa đói nghèo – môi trường với quy hoạch phát triển: Sách hướng dẫn người thực hiện

Nội dung của ebook trình bày về lồng ghép đói nghèo - môi trường, cách tiếp cận lồng ghép đói nghèo - môi trường, tìm kiếm các cơ hội và đưa ra luận cứ, lồng ghép các mối gắn kết đói nghèo-môi trường với các quá trình  chính sách, đáp ứng thách thức thực hiện, kết luận và con đường phía trước.