Ebook Phương pháp lồng ghép biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương

Nội dung của ebook trình bày tổng quát về biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó, lồng ghép biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển địa phương, xây dựng khung giám sát và đánh giá hiệu quả của lồng ghép biến đổi khí hậu vào sản xuất.