Ebook Thuật ngữ y khoa căn bản 2018: Phần 1

Thuật ngữ y học là ngôn ngữ được sử dụng để mô tả chính xác cơ thể con người từ cấu trúc, chức năng cho đến các yếu tố ảnh hưởng đến nó. Ebook sẽ giúp bạn bắt đầu bằng cách học các phần của từ gốc, các hình thức kết hợp, tiếp vị ngữ và tiếp đầu ngữ. Sau đó, sử dụng sự hiểu biết của bạn về các phần từ để tìm hiểu thuật ngữ y tế. Phần 1 sách gồm 6 chương đầu chia sẻ về chủ đề sau: Chương 1. Những thành phần cơ bản, chương 2. Tiếp vị ngữ, chương 3. Tiếp đầu ngữ,...