Ebook Xử lí nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp

"Ebook Xử lí nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp" có nội dung chính là phân tích chất lượng nước và nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung ebook.