Hoàn thiện cấu trúc vốn doanh nghiệp niêm yết trên cơ sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Đề tài được thực hiện để tìm hiểu hiện trạng cấu trúc vốn của các doanh nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn và những khó khăn bất cập trong việc hoạch định cấu trúc vốn tối ưu. Đề tài cũng nêu ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện cấu trúc vốn cho doanh nghiệp dựa trên phân tích tỷ số tài chính, phân tích tính năng động trong cấu trúc vốn, phân tích cấu trúc vốn tối ưu EBIT - EPS, bên cạnh đó cũng phân tích và đánh giá khả năng kiệt quệ tài chính qua chỉ số Z nhằm phản ứng rủi ro từ việc vay nợ.

Từ khóa: Vốn doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh

20 p hoaitm 19/06/2018 289 1

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.