Kiến thức về một số yếu tố tác hại nghề nghiệp của điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên năm 2020

Bài viết trình bày khảo sát kiến thức của điều dưỡng về một số yếu tố tác hại nghề nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên năm 2020. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế cắt ngang mô tả trên 283 điều dưỡng của bệnh viện.