Lựa chọn hệ thống bài tập phát triển thể lực chuyên môn nhảy xa cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất, trường Đại học Hồng Đức

Bài viết tiến hành nghiên cứu nhằm lựa chọn hệ thống bài tập phát triển thể lực chuyên môn nhảy xa cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Hồng Đức. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.