Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực tại Điện lực Bảo Lộc

Đề tài "Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực tại Điện lực Bảo Lộc" được thực hiện với số lượng cán bộ công nhân viên tham gia khảo sát là 300 người. Đề tài nghiên cứu đề cập đến các vấn đề sau:...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.