Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, công chức tại các cơ quan Đảng - Đoàn thể Thành phố Bảo Lộc

Động lực làm việc của các cá nhân trong tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc cho cá nhân và tổ chức. Mục đích quan trọng nhất của tạo động lực là sử dụng hợp lý nguồn lao động, khai thác hiệu quả...

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Bảo Lộc, cơ quan Đảng

15 p hoaitm 14/05/2018 441 8

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.