Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ việc làm của Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh lâm Đồng

Luận văn "Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ việc làm của trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh Lâm Đồng" được thực hiện nhằm đánh giá các yếu tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ việc làm của trung tâm...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.