Luận văn thạc sĩ: Hiện trạng nghèo đói và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giảm nghèo tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2012 - 2020

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu hiện trạng nghèo và quá trình hoạt động giảm nghèo của huyện Trà Cú nhằm đề xuất các giải pháp xây dựng các hoạt động...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.