Luận văn thạc sĩ: Nâng cao chất lượng dịch vụ công ngành thuế tại Chi cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài nghiên cứu được thực hiện dựa vào sự đánh giá của người nộp thuế tại TP.HCM nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ công tại Cục Thuế TP.HCM...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.