Luận văn thạc sĩ: Thông tin quảng bá trực tuyến về du lịch văn hóa Tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng là tỉnh nằm ở vùng đất Tây Nguyên có trên 40 dân tộc làm ăn sinh sống, đã có sự giao lưu và những ảnh hưởng lẫn nhau về phong cách về phong tục tập quán sản xuất, sinh hoạt văn hóa. Tiềm năng và lợi thế về du lịch văn...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.