Luận văn thạc sĩ: Xây dựng chiến lược phát hành Báo Tuổi Trẻ từ năm 2013 đến năm 2020

Đề tài "Xây dựng chiến lược phát hành Báo Tuổi Trẻ từ năm 2013 đến năm 2020" được tác giả nghiên cứu trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2012 đến tháng tháng 11 năm 2012, với số liệu từ 2008 đến năm 2011 và tập trung tại khu vực...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.