Một số trò chơi về biểu tượng định hướng trong không gian tạo cơ hội phát triển các lĩnh vực cho trẻ mầm non

Bài viết đưa ra một số trò chơi giúp trẻ củng cố biểu tượng định hướng trong không gian, qua đó tích hợp những lĩnh vực phát triển của trẻ mầm non mà lĩnh vực phát triển nhận thức (làm quen với toán) chiếm vai trò trọng tâm để mỗi giờ học về biểu tượng định hướng trong không gian cho trẻ mầm non trở nên sinh động và tạo được hứng thú.