Nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội đến đổi mới và hiệu quả chuỗi cung ứng

Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu tác động của các khía cạnh khác nhau của vốn xã hội (vốn cấu trúc, nhận thức và quan hệ) đến khả năng đổi mới và hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng. Nghiên cứu dựa trên dữ liệu khảo sát của 121 công ty tại Hà Nội và Bắc Ninh, giả thuyết nghiên cứu được kiểm định bằng mô hình phương trình cấu trúc (SEM). Kết quả nghiên cứu thực nghiệm chỉ ra rằng hai khía cạnh của vốn xã hội (vốn cấu trúc và nhận thức) có tác động tích cực đến đổi mới và hiệu quả chuỗi cung ứng. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy khả năng đổi mới chuỗi cung ứng đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa vốn xã hội và hiệu quả chuỗi cung ứng. Các kết quả của nghiên cứu này có ý nghĩa thiết thực đối với cả lý thuyết và thực tiễn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong chuỗi cải thiện hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng bằng cách kết hợp vốn cấu trúc, quan hệ và nhận thức với đổi mới, hiệu quả chuỗi cung ứng.