Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên trong các công ty xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh

Nguồn nhân lực của nước ta đang có nhiều cơ hội để phát triển thuận lợi vì công nghiệp xây dựng ngày càng được cơ giới hóa, hiện đại hóa, lại có điều kiện tiếp thu kinh nghiệm các nước. Nhân lực ngành xây dựng đang ngày càng lớn mạnh nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường xây dựng có tốc độ phát triển nhanh.

Từ khóa: Nhân viên công ty, Quản trị kinh doanh

20 p hoaitm 19/06/2018 379 2

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.